• Gebze-Orhangzi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karayollar yol kamulaştırması
 • Gebze-Orhangzi-İzmir Otoyolu Yalova yol kamulaştırması
 • Kartal İSKİ ile Kamulaştırma Bedel Tesbiti ve Tescili Davası
 • TOKİ Hadımköy Organize Sanayi Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili Davası
 • Karayolları ile Büyükçekmece Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası
 • Karayolları ile Silivri Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil Davası
 • Zeytinburnu İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız El Atma Davası
 • Karayolları ile Bayrampaşa Kamulaştırma Bedel Arttırım Davası
 • Küçükçekmece Gençlik Spor Bakanlığı ileTezyidi Bedel Davası
 • Avcılar İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız El Atma Davası
 • Ankara Kamulaştırmasız El Atma - Ecrimisil
 • TOKİ Çatalca Hadımköy Deliklikaya Kamulaştırmanın İptali Kararı
 • Gaziosmanpaşa İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız el atma Davası
 • İmar Planı İptali Kararı
 • Avcılar İmar Planı İptali Davası
 • Marka Hakkının İhlali ve Haksız Rekabet Davası
   
  « Geri
  Zeytinburnu İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız El Atma Davası


  T.C. ZEYTİNBURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  ESAS NO            
  KARAR NO       
  HAKİM
  DAVACI       :AKFİL HOLDİNG A.Ş.
  VEKİLİ         :AV SEMRA KARAL-İST BAROSU
  DAVALI        : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI
  VEKİLİ         : AV GÜL BAKSU-İST BAROSU
  DAVA           : BEDELİ MUKABİLİ TERKİN, ECRİ MİSİL

  Davacı vekili tarafından yapılan davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

  GEREĞİ DÜSÜNÜLDÜ:
  Davacı vekili dilekçesini tekrarla müvekkiline ait taşınmaza davalı idarece kamulaştırmasız olarak el atılmış olduğundan el atılan kısımların bedeli olan 2.108.400.000.000.TL nin ocak 2001 kasım 2003 arası ecri misil miktarını hesaplanmasını el atılan kısımların davalıya terkinini talep etmiştir.
  Davalı vekili cevap lahiyasını tekrarla açılan davayı kabul etmediklerini, el atma yönünden davanın kabulü halinde taşınmazın idareleri adına tescilini talep etmiştir.
  Dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıtları, çaplı krokiler, emsaller, belediyeden taşınmazın imar durumu ile ilgili bilgiler celp edilmiş el atılan kısımların ana arter olduğu belirlenmiş resen seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde kayıt uygulamaları ve emsaller uygulanmak suretiyle uygulamalı keşif yapılmış, bilirkişilerce tanzim edilen 24.05.2004 tarihli rapor ile taşınmaz değeri 1.178.763.300.000.TL sı olarak hesaplandığı yine krokide el atılan kısımların yol alarak kullanılan kısmının kırmızı ile açık ve kapalı su kanalı geçilmek suretiyle el atılan kısmın mavi renk ile boyanmak suretiyle krokiye işaretlendiği, ikinci keşif de tanzim edilen raporda taşınmaza 856.366.500.000.TL sı kıymet takdir edilmiş dönem için talep edilecek ecrimisilin de 6.327.000.000.TL sı olarak hesaplanmış talep ve raporlar arasında farklılik olduğundan yapılan üçüncü keşif sonunda bilirkişilerce tanzim edilen 31.12.2004 tarihli rapor ile el atılan kısmın değerinin 950.083.222.800.TL sı hesaplandığı yine el atılan kısmın geometrik şeklinin, topoğrafrik imar durumunun elverişli olmaması, dere yatağı olması, taşınmazın mevcut durumu ile meskün hali olmadığından ve mevcut hali ile herhangi bir yatırım yapılmadan gelir getirmesinin söz konusu olmadığından ecrimisile mütehamil olunmadığı belirlenmiştir.
  Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/231 D.jşler sayılı dosyası, mahalline uygulanan ve kayden davacıya ait olduğu tespit edilen taşınmaz tapu kayıtları, taşınmazın çaplı krokisi, bedel tespitine esas emsal kayıtlar, yapılan her üç keşifte bilirkişilerce tanzim edilen gerekçe1i ve tafsilatlı rapor kapsamları ile davacıya ait taşınmazın davalı idarece kamulaştırma yapmaksızın krokisinde kırmızı renk ile işaretlenen kısımları yol olarak, mavi ile boyalı kısımları ise açık ve kapalı su kanalları geçirmek suretiyle tasarrufu altında bulundurduğu sabit görülmüş her ne kadar taşınmazın ecri misil yönünden hesaplama yapılması istenmiş ise son bilirkişi raporunda bilirkişilerin haklı ve ve mahkememizce de kabul edilen makul gerekçeleri ile taşınmazın hali hazırdaki durumu itibariyle gelir getirecek şekilde kullanılması mümkün olmadığından ecrimisil talebinde haklı olmadığı anlaşılmış ,yine ikinci keşifle bilirkişilerce tanzim edilen gerekçeli ve tafsilatlı rapor ile belirlenen bedel mahkememizce benimsenmiş davacının davasının kabulüne karar vermek reddi ile ikinci keşifde belirlenen değer üzerinden davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiş yine krokisinde kırmızı renk ile işaretlenen kısmın kayıtlarda yol olarak terkinine ,mavi ile boyanan kısımların ise davalı Büyükşehir belediyesi adına tesciline karar vermek gerekmiştir.

  HÜKÜM: Yukarda açıklandığı üzere;
  l-Davacının fazlaya dair isteklerinin reddi ile Zeytinburnu Veliefendi Mah.
  401 pafta, ... ada..ve .. parsel sayılı taşınmazlarda davalı tarafından kamulaştırmasız olarak yol ve açık kapalı su kanalı geçilmek suretiyle tasarruf edilen yerler bedeli olan 856.366.500.000.TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte dayalıdan alınıp davacıya ödenmesine
  2-Davacının ecri misil isteklerinin REDDİNE
  3-Birinci keşifte tanzim edilen kroki karara esas alınmak suretiyle ve kararın eki sayılarak krokisinde .. parselde ../G2 ile işaretli 701.84m2, ../Gl ile işaretli l5.82m2, ... parselde ../G 1 ile işaretli 364.67m2 ki ceman 1082.33m2 mesahasındaki kısmın kayıtlarda VOL OLARAK TERKİNİNE(Kırmızı renk ile boyalı) 4-12 parselde krokisinde l2/G3 ile işaretli 467.55m2, ..parselde ../G2 ile işaretli 66.89m2, ../G3 ile işaretli 62.39m2 mesahasındaki ceman 596.83m2 lik kısmın açık ve kapalı su kanalı olarak kullanılan kısmın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına TESCİLİNE(Mavi renk ile boyalı)
  5-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye I7.780.391.000TL(17.780.39.YTL) harcın dayalıdan alınıp hazineye irat kaydına
  6-Davacının yapmış olduğu 28.463.400.000.TL peşin harç, 7.880.000.TL başvurn1a harcı, 55.500.000.TL posta gideri, 1.408.300.000.TL keşif gideri ki ceman 29.935.080.000.TL yargılama giderinin dayalıdan alınıp davacıya ödenmesine
  7 - Davacı vekil ile temsil edildiğinden avukatlık ücret tarifesi gereği 31.007.330.000.TL ücreti vekaletin dayalıdan alınıp davacıya ödenmesine
  8-Davalı vekil ile temsil edildiğinden avukatlık ücret tarifesi gereği ret edilen miktar üzerinden 35.400.335.000.TL ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalıya ödenmesine
  9-Karar özetinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine Dair Yargıtay yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar, açıkca okunup usulen tefhim edildi.

  KATİP HAKİM

  Ana Sayfa  |  Kurumsal  |  Ekibimiz  |  Çalışma Alanlarımız  |  Örnek Kararlar  |  Makaleler  |   Başarılarımız  |  Vekaletname  |  Kariyer  |  İletişim
    © 2008 Karal Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı Tel: +90 212 543 43 10 - 561 29 39 Faks: +90 212 543 43 12 | Web Tasarım Grimor