• Gebze-Orhangzi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karayollar yol kamulaştırması
 • Gebze-Orhangzi-İzmir Otoyolu Yalova yol kamulaştırması
 • Kartal İSKİ ile Kamulaştırma Bedel Tesbiti ve Tescili Davası
 • TOKİ Hadımköy Organize Sanayi Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili Davası
 • Karayolları ile Büyükçekmece Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası
 • Karayolları ile Silivri Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil Davası
 • Zeytinburnu İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız El Atma Davası
 • Karayolları ile Bayrampaşa Kamulaştırma Bedel Arttırım Davası
 • Küçükçekmece Gençlik Spor Bakanlığı ileTezyidi Bedel Davası
 • Avcılar İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız El Atma Davası
 • Ankara Kamulaştırmasız El Atma - Ecrimisil
 • TOKİ Çatalca Hadımköy Deliklikaya Kamulaştırmanın İptali Kararı
 • Gaziosmanpaşa İstanbul Belediyesi ile Kamulaştırmasız el atma Davası
 • İmar Planı İptali Kararı
 • Avcılar İmar Planı İptali Davası
 • Marka Hakkının İhlali ve Haksız Rekabet Davası
   
  « Geri
  İmar Planı İptali Kararı

  T.C.

  İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ 

  ESAS NO:
  KARAR NO:

  DAVACI : Akmeltem Poliüretan San ve Tic.A.Ş
  VEKİLİ  : Av. Z.Semra Karal-Kartaltepe Mah.Alem Sk.N:3 D: 11 Bakırköy/İST

  DAVALI : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  VEKİLİ  : Av.Doğan ÇÖPLÜ (Aynı adres)

  DAVANIN ÖZETİ : Pendik ilçesi, Şeyhli köyü , .. pafta , ... parsel sayılı taşınmazın 2484 m2 `lik kısmının 7435 ada .. parsel numarasıyla kısmen sağlık tesis alanı kısmen de yol olarak belirlenmesine ilişkin 19.05.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının menfaatinin ihlal edilmediği, plan notlarının 55. maddesinde yargı kararları ve devam eden yargı sürecinin neticesine göre düzenleme yapılacağının belirtildiği, davaya konu parseli kapsayan bölgede yeni bir düzenleme hedeflendiği, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren İstanbul idare Mahkemesince, davalının, iş bu davacıya davacının menfaatinin ihlal edilmediği yönündeki itirazı yerinde bulunmayarak işin gereği düşünüldü:

  Dava, Pendik ilçesi, Şeyhli köyü, .. pafta , ... parsel sayılı taşınmazın 2484 m2 `lik kısmının 7435 ada .. parsel numarasıyla kısmen sağlık tesis alanı kısmen de yol olarak belirlenmesine ilişkin 19.05.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planın iptali istemiyle açılmıştır.

  İmar Planları, ülke, bölge ve kent verilerine göre, konut çalışma, ulaşım, park, yeşil alan gibi kontrol işlevleri ile sosyal ve kültürel ihtiyaçları var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yerine getirmek ve belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin gelişmesi de göz önünde tutularak hazırlanır ve şartlarını zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen yönteme uygun olarak değiştirilebilir.

  Dosyanın incelenmesinden; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Şeyhli Köyü, .. pafta , ... sayılı parselde bulunan taşınmazı da kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi E-S Karayolu TEM Otoyolu arası Nazım İmar Planının iptali istemiyle açılan dava teknik yönden incelemeyi gerektirdiğinden mahkememizce mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup 29.01.2008 tarihinde Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle; dava konusu parsel 19.05.2006 t.t’li, 1/5000 ölçekli Pendik E-5 Karayolu TEM Otoyolu Revizyon Nazım İmar Planı`nı planın genel karakteri ve dava konusu parsele getirilen fonksiyonlar açısından irdelediğimizde, planın bu bölgede mevcut sanayi kullanımının devamlılığını benimsemesine karşın, dava konusu parseldeki fabrikanın üretimi ile ilgili açık depolama alanını sağlık tesisi alanı olarak belirleyerek fabrikanın üretimini engellediği görüldüğü, bu alt bölgenin sanayi alanı olduğu göz önüne alındığında, planla getirilen sağlık tesisi donatısının bir konut alanı planlar gibi oluşturulduğu görülmektedir.

  Oysa dava konusu taşınmazın bulunduğu alt bölge süreç içinde gelişmiş bir sanayi alanıdır. Böyle bir bölgede hazırlanacak planların, sanayi alanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılması beklenir. Bu kapsamda, mevcut sanayi tesisleri, başta farklı girdi-çıktı ilişkileri ve farklı depolama ihtiyaçları olmak üzere, kapasite alanları, parsellerin doluluk boşluk oranları gibi çeşitli ölçüler ışığında sınıflara ayrılır ve bu kapsamda taşınmazlara yapılacak müdahale biçimleri farklılaştırılır. Bu planla önerilen yeni donatıların, bu amaç ve ilkelere yönelik· olarak tasarlanmadığı, ilgili plandan anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, bu plan yaklaşımı şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından olumsuzluklar içerdiği, sonuç olarak dava konusu parsele getirilen kısmen sağlık tesis alanı kısmen de yol olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu 19.05.2006u t.t’li 1/5000 ölçekli Pendik E-S Karayolu TEM Otoyolu Revizyon Nazım İmar Planı`nın dava konusu parsellere ilişkin kısmının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olmadığı yolunda görüşe yer verilmiş, bilirkişi raporuna yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek, rapor Mahkemenizce karara esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

  Bu durumda dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının parselinin kısmen sağlık tesis alanı kısmen de yol olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi E-S Karayolu TEM Otoyolu Arası Nazım İmar Planının davacının parseline ilişkin kısmının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle, dava konusu nazım imar planının uyuşmazlık konusu parsele yönelik bölümünün İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 350,00 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, Danıştay`da temyiz yolu açık olmak üzere, ..............tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Ana Sayfa  |  Kurumsal  |  Ekibimiz  |  Çalışma Alanlarımız  |  Örnek Kararlar  |  Makaleler  |   Başarılarımız  |  Vekaletname  |  Kariyer  |  İletişim
    © 2008 Karal Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı Tel: +90 212 543 43 10 - 561 29 39 Faks: +90 212 543 43 12 | Web Tasarım Grimor